Historie projektu

Velký česko-ruský slovník vznikal od 70. do počátku 90. let 20. století a byl zamýšlen jako protějšek Velkého rusko-českého slovníku (1952-1964), vytvořeného pod vedením L. V. Kopeckého. Práce na 1. dílu byly zahájeny v situaci, kdy mezi autory nepanovala shoda na celkové koncepci tohoto rozsáhlého lexikografického díla. Původní záměr L. V. Kopeckého a J. Kohouta vytvořit tzv. „aktivní“ slovník byl postupně modifikován. Byly vypracovány nové zásady lexikografické práce (viz Uspořádání heslové stati, viz Zpracování jednotlivých slovních druhů) a vedením projektu byl pověřen N. Savický.

Heslář slovníku vycházel z čtyřsvazkového Slovníku spisovného jazyka českého (1960-1971), kromě toho byl do něho zahrnut i lexikální materiál z mnoha překladových i výkladových odborných slovníků a encyklopedií (jsou v něm obsažena i hesla encyklopedického charakteru, jako jsou zeměpisné názvy, jména významných osobností apod.), ale také z vlastní excerpce lexika z tisku i beletrie. Na tvorbě slovníku se podílel poměrně velký lexikografický kolektiv, slovníkový materiál procházel několika fázemi zpracování, mimo jiné i bohemistickou a rusistickou redakcí, na správnost terminologie dohlížel odborník-terminolog. Po závěrečné redakci byl text slovníku ve strojopisných sešitech odesílán do partnerského ústavu v SSSR k jazykové revizi.

Dokončené první dva díly byly odevzdány do nakladatelství Academia počátkem roku 1990, byly však vráceny s odůvodněním, že vydávání slovníku není aktuální. Práce na posledním, pátém svazku byly proto postupně utlumovány a slovník zůstal nedokončen. Rukopis čítající 21 834 strany strojopisného textu zůstal dlouhá léta uložen ve Slovanském ústavu AV ČR nevyužitý. V nedávné době se však kolektivu interních a externích pracovníků pod vedením I. Krejčířové podařilo rukopis oskenovat, provést v něm technické úpravy a převést ho do podoby elektronické databáze. Hesla posledních dvou částí, která se dochovala v podobě nepřepsaných lístečků, byla postupně vkládána do databáze a redigována, zcela chybějící úseky byly kompletně zpracovány. Slovník obsahuje velké množství velmi cenného a podrobně zpracovaného lexikografického materiálu, proto jsme se rozhodli zpřístupnit ho uživatelům v digitalizované podobě i přes to, že - vzhledem k jeho značnému rozsahu - nebylo možné provést revizi a aktualizaci textu, a řada hesel tak zůstává poplatná době svého vzniku. Elektronická podoba naproti tomu nabízí nové možnosti vyhledávání slov (viz Možnosti filtrování).